top of page

Dữ liệu sống động

Trang web dữ liệu quận Alameda: https://covid-19.acgov.org/data.page ?

Bạn có thể xem dữ liệu Covid được chia nhỏ theo mã zip.

Các bác sĩ cho biết:

Trang web của Tiểu bang California (được sử dụng để xác định cấp Quận): https://covid19.ca.gov/safer-economy

Quận Alameda hiện thuộc cấp Orange.

Thông tin về các chỉ số công bằng sức khỏe có thể được tìm thấy tại đây: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CaliforniaHealthEquityMetric.aspx

bottom of page